Lektor Kepala

7. Dr. Nurdin Siregar, M.S.

Lektor Kepala
Lektor Kepala

8. Dr. Jurubahasa Sinuraya, M.Pd.

Lektor Kepala
Lektor Kepala

9. Drs. Togi Tampubolon, M.Si., Ph.D.

Lektor Kepala
Lektor Kepala

10. Dra. Ratna Tanjung, M.Pd.

Lektor Kepala
Lektor Kepala

11. Dr. Ridwan Abdullah Sani, M.Si.

Lektor Kepala
Google Schoolar Google Schoolar
Lektor Kepala

12. Drs. Khairul Amdani, M.Si.

Lektor Kepala
Lektor Kepala

13. Dr. Karya Sinulingga, M.Si.

Lektor Kepala
Lektor Kepala

14. Drs. Pintor Simamora, M.Si.

Lektor Kepala
Google Schoolar Google Schoolar
Lektor Kepala

15. Dr. Rahmatsyah, M.Si.

Lektor Kepala
Lektor Kepala

16. Dr. Alkhafi Maas Siregar, M.Si.

Lektor Kepala
Lektor

17. Dra. Ida Wahyuni, M.Pd.

Lektor
Google Schoolar Google Schoolar
Lektor

18. Dr. Wawan Bunawan, M.Pd., M.Si.

Lektor
Lektor Kepala

19. Dr. Rita Juliani, S.Si., M.Si.

Lektor Kepala
Lektor Kepala

20. Dr. Abd Hakim S, M.Si.

Lektor Kepala
Lektor

21. Purwanto, S.Si., M.Pd.

Lektor
Google Schoolar Google Schoolar
Sinta Sinta
Lektor

22. Drs. Jonny Haratua Panggabean, M.Si.

Lektor
Google Schoolar Google Schoolar
Lektor

23. Rugaya, M.Si.

Lektor
Lektor

24. Mukti Hamjah Harahap, S.Si., M.Si.

Lektor
Lektor

25. Drs. Juniar Hutahaean, M.Si.

Lektor
Lektor Kepala

26. Dr. Mariati Purnama Simanjuntak, S.Pd., M.Si.

Lektor Kepala
Lektor Kepala

27. Dr. Juniastel Rajagukguk, S.Si., M.Si.

Lektor Kepala
Lektor

28. Dr. Dewi Wulandari, S.Si., M.Si.

Lektor
Lektor

29. Dr. Maryati Evivani Doloksaribu, S,Si., M.Si.

Lektor
Lektor

30. Muhammad Kadri, S.Si., M.Sc.

Lektor
Lektor Kepala

31. Winsyahputra Ritonga, S.Pd., M.Si.

Lektor Kepala
Lektor

32. Abdul Rais, S.Pd., S.T., M.Si.

Lektor
Google Schoolar Google Schoolar
Lektor

33. Sabani, S.Pd., M.Si.

Lektor
Lektor

34. Erniwati Halawa, M.Si.

Lektor
Lektor

35. Yeni Megalina, S.Pd., M.Si.

Lektor
Google Schoolar Google Schoolar
Lektor

36. Yul Ifda Tanjung, S.Pd., M.Pd.

Lektor
Lektor

37. Irfandi, S.Pd., M.Si.

Lektor
Lektor

38. Teguh Febri Sudarma, S.Pd., M.Pd.

Lektor
Lektor

39. Deo Demonta Panggabean, S.Pd., M.Pd.

Lektor
Lektor

40. Drs. Abubakar, M.Pd.

Lektor
Lektor

41. Muhammad Aswin Rangkuti, S.Pd., M.Pd.

Lektor
Asisten Ahli

42. Satria Mihardi, S.Pd., M.Pd.

Asisten Ahli
Lektor

43. Dr. Eng. Jubaidah, S.Pd., M.Si.

Lektor
Lektor

44. Dr. Yuni Warty, S.Pd., M.Si.

Lektor
Asisten Ahli

45. Budiman Nasution, S.Pd., M.Si.

Asisten Ahli
Asisten Ahli

46. Irham Ramadhani, S.Pd., M.Pd.

Asisten Ahli
Asisten Ahli

47. Rajo Hasim Lubis, S.Pd., M.Pd.

Asisten Ahli
Tenaga Pengajar

48. Yanthy Leonita Perdana Simanjuntak, S.Pd., M.Pd

Tenaga Pengajar
Google Schoolar Google Schoolar
Sinta Sinta
Tenaga Pengajar

49. Silvia Dona Sari.,S.Si.,M.Si

Tenaga Pengajar
Google Schoolar Google Schoolar
Sinta Sinta
Tenaga Pengajar

50. Eviyona Laurenta Br Barus, S.Pd., M.S

Tenaga Pengajar
Google Schoolar Google Schoolar
Sinta Sinta